EUR.1 Dolaşım Belgesi eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere EUR.1 Tarım ürünleri listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi kapsamında olan ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odaları’nca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

EUR.1 Belgesi Örneği

EUR.1 dolaşım belgesi üzerinde yer alan bilgiler

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane Tercihli ticarette kullanılan sertifikanın hangi ülkeler arasındaki ticarette kullanıldığı belirtilir

3 no.lu hane İthalatçı firma’nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma’nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 no.lu hane Ürünlerin menşei sayılan ülke

5 no.lu hane Varış ülkesi

6 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

7 no.lu hane Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

Yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer üç nüshaya mühür vurulur ve Odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

8 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası; İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır. 4 no.lu hanede malın menşesi belirtildiğinden 8 no.lu hanede HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN, EŞYANIN MENŞEİNE DAİR AYRICA BİR İBAREYE YER VERİLEMEZ

9 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı;

10 no.lu hane İhracata konu faturaya ait bilgiler (isteğe bağlı)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

12 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yazılır.

Türkiye’nin STA imzaladığı ülkeler

EFTA ÜLKELERİ

İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan

PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA EUR.1 VEYA EUR-MED BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Fas, İsrail, Mısır, Suriye (Askıda), Tunus, Ürdün

İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ EUR-1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Gürcistan, Filistin, Şili, Morityus, Moldova, Faroe Adaları (Eur-Med belgesi de düzenlenebilmekte)

 

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (CECA) kuran anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

– Taahhütname

– İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

– Türk menşeli olmayan mallar için malın menşeini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi (AB üyesi ülke menşeli mallar için geçerli olup PAMK kuralları geçerlidir)

EUR.1 dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasında ne fark vardır?

A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez. EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.